Kronika filiálka Miloslavov 2014

Záver roka 2014

Keďže „Pastoračná miestnosť“ – ďalej len „PM“ bola daná do plnej prevádzky, zvýšil sa počet aktivít pre deti a mládež ako aj pre dospelých:

– novoročnú slávnostnú sv. omšu, ako aj sv. omšu na „Tri krále“, kedy sa svätila trojkráľová voda doprevádzali hudobným sprievodom organistka pani Grujbárová – klavír a pani Šulková – husle

– v „PM“ začali „stretká“ detí, ktoré sa pripravovali na prvé sväté prijímanie pod vedením Barbory Štellerovej

– v soboty predpoludním sa stretávajú deti, mládež a mamičky nácvik piesní a programov na „detské omše“, ktoré sú jedenkrát v mesiaci pod vedením Janky Krnáčovej

– v stredu podvečer býva stretnutie mládeže na nácvik hudobného programu na „mládežnícku svätú omšu“ 1x v mesiaci a na program k prvému piatku a „mládežníckej adorácie“ – vedie Pavla Krnáčová

– v ostatné dni sú to stretnutia zamerané na formáciu mladých ľudí, zodpovedná páter Matej Juraj Šulík OP

– v piatok večer býva v PM stretnutie modliacich sa matiek za svoje deti

– v utorok po sv. omši jedenkrát v mesiaci sú tu stretnutia veriacich „Nad bibliou“ – vedie páter Svorad Ján Duda OP

– v sakristii, prípadne v kostole sa na modlitbe sv. ruženca stretávajú členovia Ružencového bratstva každý štvrtok a sobotu vždy o 15.00 hod.

– stretnutie ruži Ružencového bratstva býva 1x v mesiaci vždy prvú nedeľu o 15.00 hod.

– v dňoch 26.-27.07.2014 sme privítali vzácnu návštevu priateľov z Českobudějovického biskupstva pod vedením Ing. Pavla Poláčka a PhDr. Aleny Poláčkovej, ktorí sa aktívne zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval páter Matej Juraj Šulík OP a pán Poláček bol koncelebrantom

– dňa 16.08.2014 sa naši veriaci zúčastnili „Púte k Madone Žitného ostrova“ v Dunajskej Lužnej. Pútnikov na ceste z Miloslavova do Dunajskej Lužnej sprevádzal páter Antonín Ján Husovský OP

– dňa 4.10.2014 sa uskutočnila ôsma púť Ružencových bratstiev do Šaštína, ktorej sa od nás zúčastnilo cca. 37 osôb. Svätú omšu v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie celebroval pomocný biskup mons. Jozef Haľko. Cestou späť sme navštívili Malacky, kde sme si pozreli „Židovskú synagógu“ a navštívili sme aj kostol bratov Františkánov. Púť viedol páter Stanislav Peter Vavrek OP.

– 5.10.2014 páter Stanislav v oznamoch oficiálne oznámil, že „detské omše“ budú bývať pravidelne prvú nedeľu v mesiaci a „mládežnícke“ každú tretiu nedeľu v mesiaci

– 7.12.2014 bola „detská svätá“ s príchodom sv. Mikuláša, keď deti boli obdarované drobnými darčekmi

– Koniec roka bol ukončený tradične výzdobou vianočných stromov a stavbou “Betlehema“ a jasličiek. Program na oslavu narodenia Pána pripravili deti a mládež pod vedením Pavly a Janky Krnáčovej. V ďalšie sviatočné dni sväté omše sprevádzali hudobnou produkciou pani Grujbárová a pani Šulková.

 

Štatistika za rok 2014

Krsty 15 (6 chlapcov, 9 dievčat)
Sobáše 3
Pohreby 4 (3 muži, 1 ženy)
Sväté prijímanie 3 deti

Sociálny fond

V roku 2014 – 24 darcov, celková suma = 1.266,- EUR

Zostatok z r. 2013 = 43,50 EUR, spolu = 1.309.50 EUR

Podľa určených kritérií pre rozdeľovanie finančných prostriedkov formou poukážok na nákup tovaru bolo rozdelených 1.216,41 EUR. Zostatok 93,09 EUR zostáva pre návštevy dlhodobo chorých.

Texty pripravil: J. Podmanická
Zapísal: PaedDr. K. Badač